We need your support!

 

The webTV funds are running low.  Help us fund the next free Formula Offroad broadcast on SMKplay.se   Read More...

 

Amount to donate Miljörapport 2013

Miljö Rapport Formula Offroad  2013 04 27-28

Gällande

Incidenter, omhändertaget material, avvikelser osv.

 

Vår tankmatta användes under dessa dagar. Vi hade en avdelad personal att kontinuerligt sopa denna fri från grusmaterial som släpats upp på mattan för att undvika eventuell återtransport av grus med tänkbart bränsle eller olje spill. Vid funnet oljedropp användes absol omedelbart för att absorbera fläcken . Mattan användes även vid några tillfällen för en inledande uppställning och sanering av havererade fordon innan dessa transporterades vidare till sin depåplats. En bil använde även mattan som ”meckplats” när han hade läckande kylsystem.

Vi kompletterade detta med ett lastbilscontainer av lastväxlartyp som har 2dörrar i bakstammen. Vitsen med denna typ av flak är att den är låsbar för nattförvaring av bränsle, samt att det vid eventuell brand kommer kunna bränna av allt explosivt/brännbart material samtidigt som branden begränsas till flaket endast utan explosionsrisk då ingen instängning finns. Eventuellt spill från läckande dunkar stannar på flaket och kan lätt omhändertas med absorberande material. Flaket användes även till från banan omhändertaget grusmaterial som där på förvarades i en säck. Även här valde vi att förvara denna materiel på flak för att undvika eventuell "genomrinning" av kolväte/glykol spill som finns i grusmaterialet.

I övrigt valde vi att servera Personal tävlande och besökare på närproducerad mat för att genom detta minska koloxidbelastningen på miljön

Vi tillhandahöll elektricitet till tävlande och funktionärer i depåområdet för att på så vis undvika små elverk som ofta saknar katalysator och annan rening.

I miljöboden fanns:

sopsäck för gummi plast och andra brännbara produkter

tunna för trasor trassel papper och "blöjor" som är oljekontaminerade, oljefilter mm

en tunna för kylmedium glykol etc

och en tunna för spillolja samt bränslespill

I boden förvaras även ett antal hinkar Absol

 

Under själva tävlingen:

dag ett 4st incidenter med spill. om uppskattad mängd av 1,65liter totalvolym sammanlagt (glykol/kylvatten och olja) Omhändertagen mängd grusmaterial uppskattas till ca 30kg

Från tankmattan hade vi samlat totalt ca 25kg grusmaterial och absol totalt

 

dag två

2st stora saneringar från toppen av banan till depån.Omhändertagen grusmängd ca:300kg.

12st incidenter med ca 1,1liter uppskattad mängd totalt (olja och glykol/kylvatten) Omhändertagen grusmängd ca 200kg

Från tankmattan samlades totalt ca 30kg grus och absol

Totalt i miljöboden dag ett och två

en fläktrem, 15"blöjor" 3-5l olja, en skvätt kylvätska samt några trasor och ett oljefilter.

 

På publikplats

användes tiotalet askfat samt 3st storsäck från Relita dedikerade för returburkar/flaskor samt ett större antal storsäck från Relita för sopor. Personalen plockade även av området båda dagarna vilket renderade i ca 400l ihopsamlade pappersmaterial, matrester, burkar/flaskor och fimpar mm

8st toaletter varav en handikapptoalett och en dedikerad personal. Relita skötte tömning och spolning av dessa

På publikparkering städade personalen efteravslutad tävling och samlade där ca 100l material vilket mest bestod i reklam papper, lite petflaskor /burkar och ett antal barnblöjor

Depå och  personal camping Ca 100 liter totalt mest bestående av papper och fimpar samt några burkar och petflaskor.

i depå och personal camping hade vi 4 st toaletter en dedikerad för serveringspersonal. Relita skötte även här tömning och spolning samt påfyllning.

I depån så omhändertogs även ca 1l oljespill från teamens uppställningsplatser samt ca 20l diesel blandat grus.

Relita Uppsala sköter omhändertagande av allt fast sopmaterial och transporterar detta till lämpligt ställe för förbränning, destruktion och eller deponi.

Relita sköter omhändertagande av fekalier och urin samt "gråvatten" i de fall detta förekommer.

 

Uppsala

20130428

Torbjörn Raab

Tack till er som hjälper till!!